K

Zásady ochrany
osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnostem patřícím do skupiny Horizon Holding, kontaktní adresa  The Blox, Evropská 2758/11, 160 00, Praha 6, Česká republika, aby jako společní správci podle článku 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávali mé osobní údaje, a to v rozsahu jméno, příjmení, email, IP adresa a telefonní číslo, a to za účelem zasílání obchodních a informačních sdělení zasílaných podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění („Zákon o informační společnosti“), týkajících se nabídky bytových a nebytových prostorů Správců určených k prodeji.

Tento souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1, písm. a) Nařízení ve spojení s § 7 Zákona o informační společnosti. Souhlas mohu kdykoli odvolat zde

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).

 1. Kdo je správcem vašich údajů

  Správcem Vašich osobních údajů jsou společnosti patřící do skupiny Horizon Holding, kontaktní adresa The Blox, Evropská 2758/11, 160 00, Praha 6, Česká republika, které jsou podle článku 26 Nařízení společnými správci Vašich údajů („Správci“), a kteří mezi sebou transparentním ujednáním vymezili své podíly na odpovědnosti za plnění povinností podle Nařízení, zejména pokud jde o výkon Vašich práv podle Nařízení.

  Správce můžete kontaktovat na tel. č. +420 222 991 100 (po-pá 9:30-17:00) a na emailové adrese: recepce@horizonholding.cz. Správci nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. Právní základ zpracování

  Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

  • splnění smlouvy mezi Vámi a kterýmkoli ze Správců podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
  • splnění právních povinností, které se na Správce vztahují, podle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených Správcům obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů, zákonem o účetnictví apod.;
  • účely oprávněných zájmů Správců podle článku 6 odst. 1, písm. f) Nařízení.

  Samostatným právním základem zpracování je udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení Správců podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

 3. Účel zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem:

  • nabízení bytových a nebytových jednotek uváděných na trh Správci, a za tím účelem rozesílání newsletteru tak, abyste byli vždy včas informováni o novinkách a akcích;
  • k zasílání informačních sdělení týkajících se realizace bytových a nebytových jednotek uvedených na trh Správci;
  • přípravy smluvní dokumentace nezbytné pro prodej, realizaci, předání, správu, reklamaci předmětu prodeje, tj. bytových a nebytových jednotek, či jejich podílů na nich (tj. zejména přípravy: rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy o prodeji bytové /nebytové jednotky, zástavní smlouvy, návrhu na vklad vlastnického a/nebo zástavního práva do katastru nemovitostí, předávacího protokolu, reklamačního protokolu, zpracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí apod.) („Smluvní dokumentace“).
 4. Jaké údaje o Vás zpracováváme

  Správci zpracovávají Vaše osobní údaje za účelem plnění práv a povinností vyplývajících zejména ze Smluvní dokumentace nezbytné pro prodej bytových a/nebo nebytových prostorů či podílů na nich a splnění povinností, které nám ukládá právní řád ČR.

  Správci zpracovávají Vaše osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, místo a okres narození, rodné příjmení, bydliště a kontaktní adresa, bankovní účet, email, telefonní číslo, IP adresa, rodné číslo, číslo občanského průkazu, případně číslo pasu a údaj o rodinném stavu.

  • Newsletter
   Od uživatelů našich webových stránek a klientů zpracováváme podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (email) v souvislosti s prodejem našich bytových a/nebo nebytových jednotek, který následně využíváme pro potřeby šíření obchodních sdělení (zasílání newsletteru). Klienti a zájemci o zasílání newsletteru mají vždy jasnou a zřetelnou možnost, jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout zasílání newsletteru.

  Zpracováváme pouze nezbytné osobní údaje (např. email) a v žádném případě nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů. Správci nevyužívají technické, ani jiné prostředky a technologie, kterými by docházelo k nadměrnému zásahu do soukromí subjektů údajů.

 5. Komu Vaše údaje předáváme

  Vaše osobní údaje můžeme předat společnostem a jiným osobám (např. právníkům připravujícím Smluvní dokumentaci) podílejícím na převodu bytových a/nebo nebytových jednotek do Vašeho vlastnictví (katastrální úřady, finanční úřady apod.) a zajišťující financování Vaší koupě (banky) a osobám zajišťujícím pro správce technické služby související s nabídkou bytových a/nebo nebytových jednotek, včetně provozu software a ukládání dat.

  Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy to tak Správcům ukládají obecně závazné právní předpisy.

  Správci mohou předat Vaše osobní údaje do Izraele a dále mohou předat osobní údaje v rozsahu e-mail, jméno a příjmení, telefonní číslo třetím stranám, které poskytují služby, prostřednictvím kterých Vám budou zasílány e-mailové zprávy. Tyto třetí strany mají sídlo a poskytují své služby z USA. Ve vztahu USA existuje rozhodnutí Evropské komise, tzv. Privacy Shield, které má za cíl zajistit stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako v Evropské Unii. Třetí strany, kterým mohou Správci předávat osobní údaje, jsou certifikovány a přihlášeny k projektu Privacy Shield a dělají vše potřebné, aby fungovaly v souladu s Nařízením. Podle článku 45 Nařízení, je Izrael státem, u kterého je zajištěna adekvátní ochrana osobních údajů.

  V zájmu zajištění spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů Vám poskytujeme další informace:

 6. Doba, po kterou jsou údaje uloženy

  Smluvní dokumentace je uchovávána po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi, prodlouženého o (i) dobu poskytnuté záruky, (ii) promlčecí lhůty a (iii) vydržecí lhůty, minimálně však po dobu 10 let od podpisu Smluvní dokumentace a dále po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmu apod.).

  Objednávky a uzavřené kupní smlouvy s Klienty, popř. další Vaše údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s koupí či reklamací bytové a /nebo nebytové jednotky, uchováváme po dobu 10 let. Faktury uchováváme po dobu 10 let, účetní doklady pak po dobu 5 let. Po uplynutí těchto lhůt, provádějí Správci fyzickou skartaci.

  V případě poptávky na koupi bytového a/nebo nebytového prostoru, která ale není nakonec realizována, jsou Vaše údaje zpracovávány do uplynutí příslušných promlčecích lhůt týkajících se předsmluvní odpovědnosti.

 7. Vaše práva

  Nemáte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, popř. zasílání newsletteru a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správců splnit.

  Správci tímto informují všechny subjekty údajů, kterých se může týkat, zejména o právu (i) požadovat u Správců přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (ii) opravy údajů nebo výmazu, popř. omezení zpracování, (iii) vznést námitku proti zpracování a (iv) na přenositelnost údajů. Tato práva je možno uplatit na tel. č. +420 222 991 100 (po-pá 9:30-17:00) a na emailové adrese: recepce@horizonholding.cz.

  Kterýkoli subjekt údajů je oprávněn kdykoli podat stížnost u dozorového orgánu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správci. Kterýkoli subjekt údajů má právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou pozastavení nebo zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním. Máte právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů v případě výše uvedeného podezření nebo odmítnutí zajistit nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy.

  Stížnost je možno podat u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz, email: posta@uoou.cz, návod naleznete zde.

 8. Automatizované rozhodování včetně profilování

  Správci obecně neprovádí automatizované rozhodování, ani profilování, ani za tímto účelem osobní údaje neshromažďují a nezpracovávají. Z tohoto důvodu nejsou v tomto bodě uvedeny další podrobnosti.